Poronhoidon näkökulmia

30. lokakuuta 2019

Kaivosvastuuverkosto poronhoidon näkökulmasta

Finnish Network for Sustainable Mining through reindeer herder’s eyes

Marja Anttonen

Finnish Reindeer Herders’ Association, Member of the Finnish Network for Sustainable Mining

FEM-conference speech 30.10.2019

Ladies and gentlemen,

The Reindeer Herders’ Association has been closely involved with the Finnish Network for Sustainable Mining as we have traditionally wanted to develop and maintain good relations with other stakeholders operating in the reindeer management area in Finland.

We are fully aware that the mining sector is an important source of employment in some specific regions of our country. However, from our perspective, the mining job is always temporary if it lasts 15 or 20 years, since the jobs that reindeer husbandry provide, last over generations: they move on from fathers to sons.

At the same time, mining represents a threat to our own livelihood as mining projects can cause major challenges to the free grazing of our reindeer stock. The right for free grazing is immemorial land use right – right way older than the state of Finland. In addition, mining projects often cause environmental harm in the form of leakages of sewage water to surrounding fresh waters, or through excessive noise and dust which harm large areas surrounding the mining sites. These build threat to our livelihood which is completely based on the clean environment.

So far, the Finnish Network for Sustainable Mining has been able to promote sustainability in a variety of ways, including improved practices in stakeholder participation, biodiversity conservation, water management, energy use and greenhouse gas emissions, and tailings management. Currently, most mining companies operating in Finland are in the process of implementing the new sustainability standard, which has been specifically designed to be used in the Finnish context.

At the same time, however, the planned Sokli project in Eastern Finnish Lapland represents a red line, which cannot be crossed without immediate consequences to our collaboration with the Finnish Network for Sustainable Mining.

The fact is that reindeer herders have nothing but to lose whenever new roads and industrial sites are being built in the middle of their traditional reindeer grazing areas, in the middle of wilderness. At times, reindeer herders face existential threats whenever mining projects have dramatic impacts on the environment and traditional livelihoods. The Sokli project is such a project.

I sincerely hope that our concerns are taken into account at Yara’s headquarters in Norway. The coexistence that is currently taking place with the Siilinjärvi community nearby Siilinjärvi mine cannot be copied to Eastern Finnish Lapland. The conditions are completely different with arctic environment, nature-based livelihoods and local community and culture at the area. Sokli project has no social license to operate from the local people. Licence, that most of the mining companies are hoping to achieve as part of their social responsibility actions. There is an open, emerging conflict, which is about to become serious. From our perspective, the Sokli project will cause significant harm to our livelihood, which is forbidden by law.

Thereby the Sokli project should not be launched.
Thank you.

Marja Anttonen

Adviser
Finnish Reindeer Herders’ Association

Anne Ollila

Executive Director
Finnish Reindeer Herders’ Association
Vice-President of the Finnish Network for Sustainable Mining

Kaivosvastuuverkosto poronhoidon näkökulmasta

Marja Anttonen

Paliskuntain yhdistys, Kaivosvastuuverkoston jäsen
FEM-konferenssin puhe 30.10.2019

Hyvät kuulijat,

Paliskuntain yhdistys on ollut Kaivosvastuuverkoston jäsen, koska haluamme kehittää ja ylläpitää suhteita muihin maankäyttäjiin, jotka toimivat Suomen poronhoitoalueella.

Olemme tietoisia siitä, että kaivosala on tärkeä työllistäjä maassamme, ainakin tietyillä alueilla. Vaikkakin esimerkiksi 15-20 vuoden kaivoshankkeen aikainen kaivostyöpaikka on tilapäinen, jos sitä vertaa poronhoidon työpaikkaan, joka on ylisukupolvinen; periytyy isältä pojalle.

Samaan aikaan kaivostoiminta uhkaa elinkeinoamme, sillä kaivostoiminta voi aiheuttaa suuria ongelmia vapaana laiduntaville poroille. Porojen vapaa laidunnusoikeus on maankäyttöoikeutena ikimuistoinen nautintaoikeus, joka on oikeutena huomattavasti vanhempi kuin Suomen valtio. Lisäksi kaivoshankkeista usein aiheutuu ympäristöongelmia, kuten jätevesien vuotaminen luontoon sekä melu- ja pölyongelmia, jotka ulottavat vaikutuksensa kauas kaivosalueen ulkopuolelle. Nämä uhkaavat elinkeinomme perustaa, puhdasta luontoa.

Kaivosvastuuverkosto on tähän saakka edistänyt kaivostoiminnan kestävyyttä monella tavalla, kuten sidosryhmien osallistamisen käytäntöjen parantamisessa, monimuotoisuuden suojelussa, vesien hallinnassa, energian säästössä, kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja rikastushiekka-altaiden hallitsemisen parantamisessa. Tällä hetkellä useimmat Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat ottamassa käyttöön uusia kestävyyden standardeja, jotka on määritelty käytettäviksi Suomen olosuhteisiin.

Samaan aikaan suunniteltu Soklin kaivoshanke Itä-Lapissa muodostaa kynnyksen, jota ei voida ylittää ilman, että yhteistyöllemme Kaivosvastuuverkostossa aiheutuu välittömiä vaikutuksia.

On tosiasia, että poronhoitajilla on ainoastaan kuin hävittävää, kun uusia teollisuusalueita ja teitä rakennetaan heidän perinteisten laidunmaidensa keskelle, keskelle erämaita. Joissakin tapauksissa poronhoidon koko olemassaolo on uhattuna, kun kaivoshankkeet aiheuttavat vakavia vaikutuksia ympäristölle ja perinteisille paikallisille elinkeinoille. Soklin kaivoshanke on tällainen hanke.

Toivon, että huolemme Soklin kaivoshankkeesta otetaan huomioon Yaran pääkonttorilla Norjassa. Siilinjärven kaivoksella onnistunutta yhteiseloa paikallisen yhteisön kanssa ei voida kopioida Itä-Lappiin. Olosuhteet ovat täysin erilaiset: arktinen luonto, luontaiselinkeinot, paikalliskulttuuri ja -yhteisö. Soklin kaivoksella ei ole sosiaalista toimilupaa paikalliselta yhteisöltä. Lupaa, jonka useimmat kaivostoimijat haluavat saavuttaa osana yhteiskuntavastuukampanjaansa. Soklissa on käynnissä avoin konflikti, joka on muuttumassa vakavaksi. Poronhoitajien näkökulmasta Sokli aiheuttaisi poronhoitolaissa kielletyn huomattavan haitan poronhoidolle.

Siksi Soklin kaivosta ei tule avata.
Kiitos.

Marja Anttonen

Porotalousneuvoja
Paliskuntain yhdistys

Anne Ollila

Toiminnanjohtaja
Paliskuntain yhdistys
Kaivosvastuuverkoston varapuheenjohtaja

Share:
Sisällön tarjoaa Blogger.