Poronhoidon näkökulmia

25. maaliskuuta 2022

KHO:2022:38 – Soklin vuosikirjapäätös

Soklin ahot. Kuva: Jenni Nousu. 

TIEDOTE 25.3.2022

Korkein hallinto-oikeus antoi kauan odotetun päätöksen Soklin kaivoshankkeessa: Savukosken ainutlaatuinen luonto ja poronhoito hengähtävät helpotuksesta

Korkein hallinto-oikeus kumosi Soklin kaivokselle vuonna 2018 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan. KHO:n vuosikirjapäätös palautti luvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi eritoten vesienhallinnan merkittävien epävarmuuksien ja vesistövaikutusten riskien vuoksi.

KHO:n torstaina antama päätös (KHO:2022:38) on historiallinen Savukosken erämaisen luonnon ja poronhoidon kannalta. Soklin kaivosta on suunniteltu Savukoskella vuosikymmeniä. Yhtä pitkään sitä on myös vastustettu. KHO katsoi, että kaivoshanke on mittakaavaltaan ja ympäristöriskeiltään sen laatuinen, etteivät selvitykset ja lupaehdot kyenneet riittävästi turvaamaan ekologiselta tilaltaan erinomaisia vesistöjä ja erityisiä luonnonolosuhteita.

KHO otti päätöksessään kantaa myös poronhoidon erityiseen oikeuteen.

Koska kaivosalue sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella, on asiassa otettava huomioon poronhoitolain 2 §:n mukainen velvoite, jonka mukaan tällaisella alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. KHO-päätös toteaa, että suunniteltu kaivostoiminta tulisi aiheuttamaan haittaa Kemin Sompion paliskunnan poronhoidolle. Hankkeen kokonaisuus ja koko toiminta-aika huomioiden, päätöksessä arvioidaan, että haitta voi kasautua poronhoidolle poronhoitolaissa tarkoitetulla tavalla huomattavaksi.

Kemin-Sompion paliskunta on aktiivisesti hakenut oikeutta kaivoksen jokaisen suunnitteluprosessin käänteessä. Paliskunnan mukaan suunnitelmissa ollut kaivos aiheuttaisi toteutuessaan poronhoidolle huomattavaa haittaa.

Paliskuntain yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Kemin-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka kommentoi KHO-päätöstä: ”En ihmettele päätöstä, enemmän ihmettelen, että hanke alun perinkään sai luvan. Nyt kun lupa on kumottu, on aika haudata kaivoshanke lopullisesti ja kehittää aluetta sen omilla vahvuuksilla. Riskialtis kaivostoiminta ei kuulu tällaiseen luontoon, eikä hankkeella ole sosiaalista lupaa paikallisilta. Toivottavasti myös valtionyhtiö nyt viimein tiedostaa todellisen tilanteen.”

Kemijoen latvat, Soklioja ja Nuorttijoki, järvitaimenkanta, ainutlaatuiset Soklin ahot, sekä alueen vuosisatainen perinne ja elinkeino, saivat arvoisensa tunnustuksen. Helpotus on lähestulkoon käsinkosketeltava. Lisätietoja:

Paliskuntain yhdistys
Mika Kavakka, 0400 211 861
Anne Ollila, 040 199 1066

KHO:2022:38

Share:

14. maaliskuuta 2022

Paliskuntain yhdistys eroaa Kaivosvastuuverkostosta

TIEDOTE 14.3.2022

Paliskuntain yhdistys eroaa Kaivosvastuuverkostosta: Hallituksen esitys kaivoslaiksi vie kaivosalan vastuullisuudelta pohjan

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle toimittama hallituksen esitys kaivoslaiksi jättää huomiotta sekä Marinin hallitusohjelman tavoitteet, että lain toimivuuden arvioinnissa todetut muutostarpeet. Kaivosvastuuverkoston tehtäväksi jää kaivostoiminnan viherpesu. Poronhoidon edustus verkostossa päättyy tähän.

Marinin hallitusohjelman tavoitteita kaivoslain uudistamisessa ovat ympäristönsuojelun tason, paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on vähentää ristiriitoja poronhoidon ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Kaivoslain toimivuuden arvioinnista julkaistussa raportissa todetaan yksiselitteisesti: ”Poronhoidon nimenomaista huomioonottamista ja paliskuntien osallisuutta koskevien säännösten soveltamisala olisi paliskuntien yhdenmukaisen aseman saavuttamiseksi lupamenettelyssä laajennettava koskemaan koko poronhoitoaluetta, ei vain sitä suppeampaa erityistä poronhoitoaluetta (Vihervuori 2019).”

Edellä todetut hyvät tavoitteet jäävät toteutumatta hallituksen esityksessä kaivoslaiksi. Kaivosviranomaisen lupapäätöksissä olisi välttämätöntä antaa määräykset poronhoidolle aiheutuvien haittojen estämiseksi koko poronhoitoalueella. Hallituksen esityksessä asia typistetään ilmoitusvelvollisuuteen, mikä on uudistuksena merkityksetön. Poronhoidon huomioon ottaminen ja paliskuntien yhdenvertainen kohtelu eivät toteudu.

Suomalaiset havahtuivat laajamittaisesti vaatimaan kaivostoiminnalta vastuullisuutta Talvivaaran mittaamattoman suuren ja peruuttamattoman ympäristökatastrofin myötä. Kritiikkiin vastaamiseksi perustettiin Kaivosvastuuverkosto, jonka toiminnassa Paliskuntain yhdistys on ollut aktiivisesti mukana, viimevuodet verkoston varapuheenjohtajan roolissa. Tarve kaivostoiminnan vastuullisuudelle oli tuolloin ja on yhä suorastaan huutava.

Hallituksen esitys kaivoslaiksi mitätöi vuosien aikana tehdyn työn. Laki mahdollistaa poronhoidon, maanomistajien ja luonnon olemassa olevat oikeudet varastavan toiminnan. Elinvoimainen luonto, puhtaat vedet ja tila toimia ovat pohjoisen ruoantuotannon ja elämän perusta. Kaivoslakiesitys lahjoittaa pohjoisen elämän perusedellytykset kansainväliseen pörssipeliin.

Vastuullisen kaivostoiminnan edellytys on oikeudenmukainen lainsäädäntö. Ainoastaan kestävän lainsäädännön päälle rakennettua kaivostoimintaa voidaan edistää vapaaehtoisin, hyvän toimintatavan periaattein Kaivosvastuuverkostossa. Nyt tällaista perustaa ei ole, eikä näytä tulevan. Kelvottoman lainsäädännön johdosta Kaivosvastuuverkoston tarkoitus ja toiminta typistyvät väistämättä viherpesuksi.

Poronhoidon pettymys koko kaivosalaan ja hallituksen lakiesitykseen on valtava. Vuosien työ kaivosalan vastuullisuuden kehittämisen äärellä on valumassa suohon.

Lisätiedot:

Paliskuntain yhdistys, 016 331 6000

Share:
Sisällön tarjoaa Blogger.